Loading...
Pokračovaním v prehľadávaní akceptujete použitie cookies pre čo najlepšie prispôsobenie služby Vašim potrebám. Viac informácií
Rozumiem

Obchodné podmienky 

Čl. I
Všeobecné ustanovenia

1.1 Obchodné podmienky pre registráciu a využívanie služieb mobilnej aplikácie a na Webovom portáli „www.opravto.sk“ (ďalej len „Server“) prevádzkovaného spoločnosťou Vikinger, s.r.o., so sídlom Kostolná 17, 949 01 Nitra, IČO:36 355 500, IČ DPH: SK2022205680. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 18033/N (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Čl. II
Vymedzenie a pravidlá registrácie

2.1 Server umožňuje fyzickým osobám (ďalej len „Zákazník“ alebo „Zákazníci“) zadarmo sa registrovať na Serveri, a to prostredníctvom portálu www.opravto.sk ako aj bezplatnej aplikácie určenej pre zariadenia so systémom Android, iOS, a objednať si služby podľa svojich potrieb, ktorých sprostredkovanie zabezpečí Prevádzkovateľ.

2.2 Server umožňuje podnikateľom, právnickým osobám a ďalším osobám a subjektom, ktoré majú pridelené identifikačné číslo v SR (ďalej len „Podnikateľský subjekt“ alebo „Podnikateľské subjekty“) bezplatne registrovať sa na Serveri, a to aj prostredníctvom bezplatnej aplikácie určenej pre zariadenia so systémom Android, iOS, podľa pravidiel vymedzených v týchto Obchodných podmienkach a využívať služby podľa cenníku vymedzeného v Čl. IV týchto Obchodných podmienok. Podnikateľský subjekt bude na základe registrácie a predplatení služby „Licencie“, oprávnený prijímať dopyty a poskytovať služby pre Zákazníkov, ktorých sprostredkovanie zabezpečí Prevádzkovateľ. Podnikateľské subjekty registrované na Serveri sú zároveň Zákazníci v zmysle bodu 2.1 tohto článku Obchodných podmienok.

2.3 Podnikateľský subjekt po bezplatnej registrácii na Serveri má možnosť počas 30 dňovej skúšobnej doby prijímať dopyty úplne zadarmo. Obdobie skúšobjnej doby začína dňom registrácie a končí po uplynutí 30 kalendárnych dní. Následne po uplynutí skúšobnej doby podnikateľský subjekt obdrží od Prevádzkovateľa notifikačnú správu a e-mail s ponukou využívania služby „Licencie“ vymedzenej v bode 2.2 tohto článku Obchodných podmienok, na obdobie a cenu uvedenú v cenníku, ktorý je súčasťou týchto Obchodných podmienkach.
 

Čl. III
Cenník za registráciu

3.1

Registrácia

Zákazník

Podnikateľský subjekt

 

Zadarmo

Zadarmo

 

Vyskúšajte si ZDARMA a BEZ ŽIADNEJ VIAZANOSTI službu Opravto a až po uplynutí 30 dňovej skúšobnej doby počas ktorej môžete bezplatne prijímať dopyty, si môžete vybrať ďalšie využívanie služby podľa cenníka Licencie.

 

Čl. IV
Využívanie Licencie pre podnikateľské subjekty

 

4.1 

Využívanie služby

"Licencie"

3 mesiace

6 mesiacov

12 mesiacov

Podnikateľský subjekt

72,- Eur s DPH

90,- Eur s DPH

180,- Eur s DPH

 

 


Čl. V

Spôsob uzatvorenia zmluvy a úhrady sumy využívanie služby

5.1 Prevádzkovateľ fakturuje Podnikateľskému subjektu sumu za využívanie služby „Licencie“ na Serveri podľa voľby Podnikateľského subjektu na 3 mesiace, 6 mesiacov alebo 12 mesiacov, a to podľa cenníka uvedeného v Čl. IV, bod 4.1 týchto Obchodných podmienok.
 
5.2 Podnikateľské subjekty týmto berú na vedomie, že okamihom ich registrácie na Serveri je uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Podnikateľským subjektom zmluva, ktorá sa riadi týmito Obchodnými podmienkami. Prijatím Prevádzkovateľovej ponuky na využívanie služby „Licencie“ vymedzenej v Čl.II , bod 2.2 Obchodných podmienok, vznikne Podnikateľskému subjektu povinnosť uhradiť sumu fakturovanú Prevádzkovateľom podľa cenníka vymedzeného v Čl. IV, bod 4.1 týchto Obchodných podmienok. 
 
5.3 Po uplynutí doby využívania služby „Licencia“, Prevádzkovateľ  kontaktuje Podnikateľský subjekt notifikačnou správu a e-mailom s ďalšou ponukou využívania služby „Licencie“. Spôsob a výška sumy za využívanie služby „Licencie“ sa po jej predĺžení spravuje cenníkom vymedzeným v Čl. IV., bod 4.1 týchto Obchodných podmienok.
 
5.4 V prípade, ak Podnikateľský subjekt neuhradí faktúru fakturovanú Prevádzkovateľom za využívanie služby „Licencie“ na Serveri, Prevádzkovateľ je oprávnený pozastaviť využívanie služby až do zaplatenia faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. 
 
5.5 Podnikateľský subjekt môže uhradiť sumu za využívanie služby „Licencie“ na Serveri vkladom na bankový účet, bankovým prevodom, platobnou kartou. Finančné operácie týkajúce sa platieb za registráciu na Serveri zabezpečuje spoločnosť 24-pay s.r.o., so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina.

 

Čl. VI
Práva a povinnosti Podnikateľského subjektu

6.1 Podnikateľský subjekt má právo na základe využívania služieb „Licencie“ prijímať dopyty a poskytovať služby pre Zákazníkov, ktorých sprostredkovanie zabezpečí Prevádzkovateľ.
 
6.2 Podnikateľský subjekt je povinný uhradiť sumu fakturovanú Prevádzkovateľom podľa cenníka vymedzeného v Čl. IV, bod 4.1 týchto Obchodných podmienok.
 
6.3 Podnikateľský subjekt má povinnosť poskytnúť pravdivé informácie a podklady pre účely registrácie na Serveri.
 
6.4 Za vzniknutú škodu, spôsob, čas, rozsah a kvalitu poskytnutej služby Zákazníkovi zodpovedá výlučne Podnikateľský subjekt. Výšku sumy za poskytnuté služby a spôsob jej úhrady určuje Podnikateľský subjekt po dohode so Zákazníkom.
 
6.5 Za uhradenie sumy za poskytnutie služby Zákazníkovi zodpovedá výlučne Podnikateľský subjekt.
 
6.6 Podnikateľský subjekt sa zaväzuje, že v žiadnom prípade nepoškodí dobré meno Prevádzkovateľa.
 
6.7 Podnikateľský subjekt súhlasí so zasielaním obchodných ponúk Prevádzkovateľa aj tretích strán a s archiváciou poskytnutých dát.
 
6.8 Podnikateľský subjekt berie na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa behom spolupráce dozvedel od Prevádzkovateľa, sú obchodným tajomstvom a nesmie ich zdieľať s treťou stranou.
 
6.9 Podnikateľský subjekt má povinnosť pravidelne sa zoznamovať s aktuálnou podobou Obchodných podmienok.
 
6.10 Podnikateľský subjekt sa nebude vydávať za žiadnu osobu ani subjekt, ani nebude klamne informovať o tom, že je s nejakou osobou alebo subjektom spojený. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú s porušením týchto povinností Podnikateľskými subjektmi. 

Čl. VII
Práva a povinnosti Zákazníka

7.1 Zákazník má právo objednať si služby podľa svojich potrieb, ktorých sprostredkovanie zabezpečí Prevádzkovateľ.
 
7.2 Zákazník má povinnosť poskytnúť pravdivé informácie a podklady pre účely registrácie na Serveri.
 
7.3 Zákazník prehlasuje, že ním poskytnuté informácie a podklady pre realizáciu služby sú pravdivé.
 
7.4 Zákazník sa zaväzuje, že v žiadnom prípade nepoškodí dobré meno Prevádzkovateľa.
 
7.5 Zákazník sa zaväzuje, že bude vždy používať službu, zadávať dopyty v súlade s nasledujúcimi podmienkami:
 
7.6 Zákazník má povinnosť sa pravidelne zoznamovať s aktuálnou podobou Obchodných podmienok.

Čl. VIII
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

8.1 Prevádzkovateľ má právo údaje uvedené Zákazníkom a Podnikateľským subjektom zverejniť na Serveri.
 
8.2 Prevádzkovateľ má právo zasielať na e-mail Zákazníka a Podnikateľského subjektu správy s novinkami Serveru alebo Prevádzkovateľa s reklamným obsahom a ponukou tretích strán, a to aj prostredníctvom notifikačných správ.
 
8.3 Prevádzkovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie ním vyfakturovanej sumy od Podnikateľského subjektu za využívania služieb „Licencie“.
 

Čl. IX
Hodnotenie Podnikateľských subjektov

9.1 Prevádzkovateľ za účelom zlepšovania kvality Servera a služieb poskytnutých Zákazníkom, vedia na Serveri Hodnotenie podnikateľských subjektov. 
 
9.2 Zákazník hodnotí Podnikateľské subjekty podľa kvality poskytnutých služieb hodnotením od 1 po 4. Pričom 1 je Kvalitná práca, 2 je Som spokojný, 3 je Dostatočná práca, 4 je Zle odvedená práca.
 
9.3 Zákazník je povinný hodnotiť Podnikateľské subjekty objektívne, a to vzhľadom na druh, rozsah, čas, spôsob a náročnosť odvedenej práce Podnikateľským subjektom.
 
9.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá za stupeň hodnotenia, ktorý udelí Zákazník Podnikateľskému subjektu. 
 
9.5 Prevádzkovateľ pozastaví využívanie služieb „Licencie“. Podnikateľskému subjektu na Serveri v prípade, ak je Podnikateľský subjekt opakovane (najmenej 2 krát) ohodnotený od Zákazníka stupňom 4, Zle odvedená práca. Prevádzkovateľ môže obnoviť využívanie služieb „Licencie“ Podnikateľskému subjektu na Serveri po konzultácii Prevádzkovateľa s Podnikateľským subjektom (e-mailovej, telefonickej alebo písomnej).
 
9.6 Podnikateľský subjekt nie je oprávnený v prípade pozastavenia využívania služieb „Licencie“ na Serveri, požadovať od Prevádzkovateľa sumu ním fakturovanú za využívanie služieb „Licencie“ na Serveri.
 

Čl. X
Osobné údaje a ich ochrana

10.1 Stiahnutím aplikácie vyjadrujete svoj súhlas so zmluvou o poskytovaní služieb a vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft. Tento softvér tiež môže automaticky sťahovať a inštalovať svoje vlastné aktualizácie. Stiahnutím aplikácie vyjadrujete svoj súhlas so zmluvou o poskytovaní služieb a vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft. Tento softvér tiež môže automaticky sťahovať a inštalovať svoje vlastné aktualizácie. Stiahnutím aplikácie vyjadrujete svoj súhlas so zmluvou o poskytovaní služieb a vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft. Tento softvér tiež môže automaticky sťahovať a inštalovať svoje vlastné aktualizácie.Zákazník a Podnikateľský subjekt čestne vyhlasujú, že si tieto Obchodné podmienky registrácie a využívania služieb na Serveri prečítali a poskytujú osobné údaje Prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom ich spracúvania, najmä ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo zmeny, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničný prenos do členských štátov EÚ a tretích krajín, poskytovania, sprístupňovania.
 
10.2 Dotknuté osoby ďalej týmto udeľujú súhlas v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) na spracúvanie osobných údajov na účely marketingu, zasielanie marketingových ponúk, newsletterov, informácii o produktoch a novinkách, a na účely priameho marketingu vrátane zasielania marketingových informácii všeobecného charakteru, v zmysle ustanovenia § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to najmä prostredníctvom pošty a/alebo elektronickej pošty a notifikácii generovaných Prevádzkovateľom. Dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely vymedzené v týchto Obchodných podmienkach používania udeľuje registráciou na Serveri alebo stiahnutím aplikácie do svojho zariadenia alebo iným obdobným vhodným spôsobom. Tento súhlas je vyjadrený potvrdením zakliknutia príslušného miesta pri stiahnutí aplikácie do zariadenia alebo pri registrácii na Serveri alebo iným vhodným spôsobom. Tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek bezplatne odvolať.
 
10.3 Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je v súlade s bodom 10.2 tohto článku Obchodných podmienok používania najmä:
a. Zabezpečovanie manažmentu vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom a medzi Zákazníkom a Podnikateľským subjektom a Prevádzkovateľom a Podnikateľským subjektom.
b. Prieskum trhu, vývoj a zlepšovanie služieb.
c. Marketingové informácie spracovávane na obchodné účely a zasielanie informácii o obchodných ponukách a akciách.
d. Vytváranie personalizovanej ponuky pre konkrétneho Zákazníka a Podnikateľský subjekt. Prispôsobovanie ponuky Podnikateľských subjektov individuálnym preferenciám Zákazníka a vytváranie adresného zamerania ponuky.
e. Analyzovanie vykonaných registrácií Zákazníka a Podnikateľského subjektu a analyzovanie používania webového portálu, mobilnej aplikácie a iných digitálnych kanálov Prevádzkovateľa.
f. Administratíva registrácie a zabezpečovanie správneho výkonu všetkých funkcionalít a s tým súvisiacich online služieb Prevádzkovateľa.
g. Štatistické generovanie manažérskych informácii a údajov o obchodnom správaní Zákazníkov, vyhodnocované a spracované v agregovanej podobe.
h. Zasielanie ponúk a služieb poskytovaných Prevádzkovateľom a vykonávanie marketingových prieskumov.
i. Vytvorenie, spracúvanie a zabezpečovanie komplexnej databázy Zákazníkov a Podnikateľských subjektov.
 
10.4 Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje poskytnuté dotknutých osôb, a to najmä v rozsahu kontaktných údajov dotknutých osôb, vrátane mena, priezviska, akademického titulu, adresy trvalého pobytu, adresy na doručovanie, ak sa líši od adresy trvalého pobytu, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, pohlavia a dátumu narodenia, obchodného mena, sídla, IČO.
 
10.5 Prevádzkovateľ môže ďalej spracúvať aj údaje o druhu poskytnutej zľavy, výhody alebo obdobného plnenia, ktorú dotknutá osoba získala pri registrácii s Obchodnými partnermi, o počte, hodnote a periodicite poskytnutých zliav alebo obdobných plnení. Okrem vyššie uvedených údajov Prevádzkovateľ môže spracúvať aj údaje o periodicite a spôsobe využívania aplikácie dotknutých subjektov, o počte prihlásení do aplikácie vrátane získania polohy a IP adresy zariadenia, GPS polohe zariadenia, k informáciám o telefónnom čísle a ďalších identifikátoroch zariadenia.
 
10.6 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu a za účelom uvedenom v tomto článku Obchodných podmienok prostredníctvom sprostredkovateľov. Dotknuté osoby týmto zároveň udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na poskytovanie osobných údajov sprostredkovateľom Prevádzkovateľa, na účely spracúvania podľa tohto článku Obchodných podmienok používania. Sprostredkovateľom v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov je každý Obchodný partner, zúčastňujúci sa na registrácii Podnikateľských subjektov, ktorý uzavrel s Prevádzkovateľom Mandátnu zmluvu. 
 
10.7 V prípade potreby súvisiacej s registráciou Podnikateľského subjektu môže Prevádzkovateľ požadovať od Podnikateľského subjektu s jeho súhlasom aj ďalšie údaje. 
 
10.8 Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje Zákazníka a Podnikateľského subjektu, získané pri registrácii na Serveri, použije len na vyššie uvedené účely. 
 
10.9 Uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov Zákazník a Podnikateľský subjekt udeľujú Prevádzkovateľovi na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov podľa bodu 8.1, bodu 8.2 a bodu 8.3 tohto článku Obchodných podmienok.
 
10.10 Registráciou na Serveri dotknuté osoby čestne vyhlasujú, že Prevádzkovateľ si voči nim splnil svoju informačnú povinnosť pred samotným získaním osobných údajov a oboznámil ich so všetkými informáciami, skutočnosťami, právami a povinnosťami v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o ochrane osobných údajov ako aj právami a povinnosťami vyplývajúcimi z ostatných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov. 
 
10.11 Dotknuté osoby týmto zároveň čestne vyhlasujú, že Prevádzkovateľ ich oboznámil so všetkými nasledujúcimi právami dotknutej osoby v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov. V nadväznosti na uvedené má dotknutá osoba  právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:
 
a. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nich spracúvané, 
b. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 
c. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal ich osobné údaje na spracúvanie, 
d. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam ich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
e. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
f. likvidáciu ich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžu požiadať o ich vrátenie, 
g. likvidáciu ich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
h. blokovanie ich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času ich platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutých osôb.
 
10.12 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v tomto článku Obchodných podmienok.
 
10.13 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. e) Zákona o ochrane osobných údajov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
 
10.14 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. i) Zákona o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ustanoveniam Zákona o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 
10.15 V prípade skončenia účasti uzívateľa v aplikácii "Opravto", na základe písomnej žiadosti zákazníka doručenej prevádzkovateľovi na adresu sídla spoločnosti alebo v prípade nepredĺženia registrácie dotknutej osoby a jej následné vyradenie z databázy, odinštalovaním aplikácie zo zariadenia alebo skončenia iného obdobného vzťahu s Prevádzkovateľom, na ktorom sa zakladalo spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, budú osobné údaje dotknutých osôb naďalej uchovávané v databáze Prevádzkovateľa len v rozsahu a po dobu požadovanú príslušnými právnymi predpismi. Všetky ostatné osobné údaje budú na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa zlikvidované v súlade s ustanovením § 17 Zákona o ochrane osobných údajov alebo anonymizované v súlade s ustanovením § 6 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov.
 
 

Čl. XI
Používanie súborov cookie

11.1 Súbormi cookie sa rozumejú malé textové súbory uložené v koncovom zariadení Podnikateľského subjektu alebo Zákazníka, ktoré do koncového zariadenia ukladá a získava k ním prístup Prevádzkovateľ prostredníctvom prevádzkovania Servera. Prostredníctvom súborov cookie si Server uchováva informácie o preferenciách používateľa. Uchovávanie súborov cookie zefektívňuje a zrýchľuje prácu a používanie Servera. 
11.2 Súbory cookie neobsahujú počítačové programy, maleware alebo spyware.

11.3 Server používa dočasné súbory cookie, ktoré sa v koncovom zariadení uchovávajú len počas jednej návštevy Servera. Tieto súbory sa z koncového zariadenia automaticky odstránia po zatvorení zvoleného internetového prehliadača.

11.4 Server používa aj trvalé súbory cookie, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení za účelom:

- zapamätania konkrétnych slovných spojení, ktoré boli zadané do vyhľadávača Servera,

- zapamätanianavštívených miest Servera a zisťovania, ktoré stránky a funkcie požívajú používatelia najčastejšie,

- zapamätania hodnotenia a komentárov, ktoré používatelia do Serveru vložia,

- zabezpečenie informácii potrebných pre webovú analýzu a štatistiku (ktoré stránky boli navštívené, aký dlhý čas na nich bol strávený, dátum jednotlivých návštev portálu, počet návštev na portály, časový interval požívania a pod.),

- zabezpečenie a zjednodušenie používania užívateľských nastavení (nastavenia jazyka, rozpoznanie užívateľa, ak sa opätovne vráti na stránku po zavretí prehliadača, zapamätanie si prihlásenia a prihlasovacích údajov do Servera, nastavenie zobrazenia portálu).

11.5 Informácie získané zo súborov cookie Prevádzkovateľ nesprostredkúva tretím subjektom.

11.6 Prevádzkovateľ nezodpovedá za súbory cookie tretích strán.

11.7 Pokiaľ sa používateľ Servera neprihlási prostredníctvom prihlasovacích údajov, nedochádza prostredníctvom súborov cookie k spracúvaniu jeho osobných údajov.

11.8 Súhlas s používaním súborov cookie za účelom vyjadreným v týchto Obchodných podmienkach sa v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, považuje príslušné nastavenie zvoleného internetového prehliadača.

11.9 Súbory cookie je možné pomocou internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookie alebo úplne z koncového zariadenia odstrániť.

11.10 V prípade nepoužívania súborov cookie Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie Servera na koncovom zariadení.
 

Čl. XII
Záverečné ustanovenia

12.1 Tieto Obchodné podmienky môže Prevádzkovateľ priebežne meniť. Podnikateľský subjekt a Zákazník sa vo vlastnom záujme so znením Obchodných podmienok a ich možnými zmenami pravidelne oboznamujú. Aktuálne znenie Obchodných podmienok je účinné od zverejnenia na Serveri.
 
12.2 Právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Podnikateľským subjektom a Prevádzkovateľom a Zákazníkom je upravený týmito Obchodnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami platného Obchodného zákonníka. 
 
12.3 Registráciou na serveri Podnikateľský subjekt a Zákazník vyhlasujú, že tento ich prejav vôle bol urobený slobodne a vážne, nebol urobený v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. 
 
12.4 Podnikateľský subjekt a Zákazník čestne vyhlasujú, že všetky údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi sú pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočnosti. V prípade zmeny týchto údajov sú Podnikateľský subjekt a Zákazník povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o tejto zmene.

Zabudli ste svoje heslo?


Späť na prihlásenie.Pre obnovenie hesla postupujte podľa pokynov v e-maily, ktorý sme zaslali na vami zadanú adresu.

Vytvorenie účtu

VYBERTE TYP ÚČTU

Zvýšte svoj príjem a znížte svoje firemné náklady.

Nepotrebujete ďalšie výdavky na propagáciu či reklamu svojej firmy.

Ušetríme Vám čas so zdĺhavým hľadaním adresy zákazníka, uvidíte ju priamo na mape v aplikácii.

Taktiež na fotografii vidíte, o akú zákazku ide. Tým pádom sa na ňu viete jednoducho pripraviť. Vopred si môžete zakúpiť potrebný materiál, čím Vám šetríme čas a náklady na pohonné hmoty.

Rozrobené zákazky máte vždy poruke vo svojej histórii a k nim aj svoje poznámky. Napr. koľko času máte odrobeného k danej zákazke, aký materiál máte ešte zabezpečiť, kedy máte dohodnutý ďalší termín na dokončenie práce a pod.

Využite jedinečnú príležitosť.

Len teraz môžete 30 dní zdarma a bez žiadnej viazanosti využívať našu službu naplno a vyskúšať si ako jednoducho služba funguje, navyše máte možnosť vyhrať skvelé ceny.

Viac info o súťaži
Zaregistrujte sa a využite všetky výhody našej služby.

VYBERTE TYP ZARIADENIA

ANDROID IPHONE

VYBERTE TYP ÚČTU

Inštalácia
Pohľad Remeselník
Pohľad Zákazník
Inštalácia
Pohľad Remeselník
Pohľad Zákazník

Vašu požiadavku odosielame vhodným
firmám vo vašom okolí.

Firmu pre svoju požiadavku si budete môcť vybrať
o 00:00:00 hodínZOBRAZIŤ POŽIADAVKU

NEČAKAJTE PRI POČÍTAČI

STIAHNITE SI MOBILNÚ APLIKÁCIU


MAJTE NÁS
VŽDY PO RUKE


Opravto pre

Aplikácia je prehľadná a jej používanie jednoduché.